JHM DEVELOPMENT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

27.03. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 139 362 143 171 32 397 33 554 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 054 25 532 6 057 5 984 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 21 926 21 589 5 097 5 060 Zysk (strata) netto 17 916 17 436 4 165 4 086 Całkowite dochody za rok obrotowy netto 17 916 17 436 4 165 4 086 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 708 -7 660 3 187 -1 795 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 934 1 698 -1 147 398 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 086 2 289 -1 880 536 Przepływy pieniężne netto razem 688 -3 674 160 -861 Zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EUR 0,26 0,25 0,06 0,06 Zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EUR 0,26 0,25 0,06 0,06 STAN NA: 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 510 643 474 160 119 911 110 270 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 574 125 007 33 715 29 071 Zobowiązania długoterminowe 61 353 63 062 14 407 14 666 Zobowiązania krótkoterminowe 72 233 53 442 16 962 12 428 Kapitał własny 367 069 349 153 86 197 81 198 Kapitał podstawowy 173 000 173 000 40 625 40 233 Liczba akcji w sztukach 69 200 000 69 200 000 69 200 000 69 200 000 Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 5,30 5,05 1,25 1,17 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EUR 5,30 5,05 1,25 1,17 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz