METLIFE OFE informuje

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - METLIFE OFE - komunikat

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przemysłowa 26, na podstawie § 25 ust. 4 w zw. z § 17 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych informuje, że na dzień wyceny 2020-05-21 stwierdzono nieumyślne naruszenie limitu inwestycyjnego wynikającego z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

kom mra