ERBUD SA (29/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ERBUD SA (29/2020) Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 23,3 mln zł na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 230 i 228 w Warszawie.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2020

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. ERBUD S.A. podpisała Umowę o roboty budowlane na niżej wyspecyfikowanych warunkach:

1 Data zawarcia kontraktu 30.06.2020 roku

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA Sp. z o.o. Al. Armii Ludowej 14

00-638 Warszawa

3 Wartość kontraktu 23 300 000,00 PLN netto;

4 Przedmiot kontraktu Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Grochowskiej 230 i 228 w Warszawie

5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Grochowska 230, 228 Warszawa

6 Terminy realizacji Początek realizacji - 30.06.2020r.

Zakończenie Robót - 31.01.2022r.

7 Warunki płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) GWARANCJA DOBREGO WYKONANIA 10,0% wartości kontraktu netto

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) GWARANCJA NAPRAWY WAD I USTEREK 5% wartości kontraktu netto

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) Okres gwarancyjny: a) 10 lat dla wszystkich Robót, Robót Dodatkowych i elementów Inwestycji dotyczących konstrukcji, izolacji, dachu i elewacji;

b) 5 lat dla wszystkich pozostałych Robót, Robót Dodatkowych, i elementów Inwestycji, z zastrzeżeniem, że urządzenia i instalacje będą serwisowane zgodnie z instrukcją ich użytkowania

11 Kary W przypadku nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 0,025% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, względem danego Terminu Kluczowego;

- 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji (nieostatecznego), albo Odbioru Końcowego;

- 500 PLN za każdy dzień zwłoki za każdą nieusuniętą Wadę w częściach przynależnych do Klientów oraz 200 PLN za każdy dzień zwłoki za każdą nieusuniętą Wadę w części wspólnej Inwestycji;

- 1000 PLN za każdy dzień zwłoki w niedostarczeniu polisy CAR;

- 10% Wynagrodzenia netto za wykonywanie Inwestycji w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami Umowy

- 10% Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz