JHM DEVELOPMENT SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

JHM DEVELOPMENT SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 17/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści

§ 19 ust. 1 pkt. 6),7),9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje do publicznej wiadomości:

 treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku i informuje, że treść załączników do uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA nie uległa zmianie.

Emitent ponadto informuje, iż:

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,

 do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. nie zostały złożone żadne sprzeciwy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz