MABION SA (27/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MABION SA (27/2020) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2019

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 27/2020

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") na podstawie §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) przekazuje poniżej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S przeprowadzonej w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2019.

Program Motywacyjny został przyjęty uchwałą nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, a emisja akcji serii S nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

Zgodnie z ww. uchwałą nr 25/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcje zwykłe na okaziciela serii S zostaną zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, w związku z czym wydanie akcji serii S nastąpi poprzez zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii S obejmowane były przez osoby uprawnione w wykonaniu posiadanych przez nie praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom za rok 2019 w ramach przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego. Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez wszystkie osoby uprawnione w dniu 23 czerwca 2020 roku. Termin realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii B upływał z dniem 31 lipca 2022 roku, przy czym wszystkie osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im akcji serii S w dniu 23 czerwca 2020 roku.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zostały objęte przez uprawnione osoby w dniu 23 czerwca 2020 r. W związku z tym, że akcje serii S zostaną zdematerializowane, wydanie akcji nastąpi poprzez ich zapisanie na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii S w łącznej liczbie 500 akcji.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione objęły łącznie 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

Akcje zwykłe na okaziciela serii S były obejmowane po cenie 0,10 zł każda.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Oświadczenia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii S w ramach realizacji Programu Motywacyjnego za 2019 rok złożyło 6 osób.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały objęte przez 6 osób.

10) Nazwa (firma) subemitentów:

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

50 PLN

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Spółka nie poniosła kosztów, które zostałyby zaliczone do kosztów emisji, w tym kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego czy promocji oferty.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Nie dotyczy.

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:

Akcje zwykłe na okaziciela serii S zostały objęte za wkłady pieniężne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz