INTROL SA (31/2020) Powołanie osoby nadzorującej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 31/2020

Zarząd INTROL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. podjęło Uchwałę nr 19 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariana Ciaciurę.

Pan Marian Ciaciura

Urodzony w Paczkowie 7 października 1960 r.

Ukończył studia na wydziale Geodezji Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, Studium Pedagogiczne w zakresie szkolnictwa zawodowego przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem tytułu magistra oraz Podyplomowe Studium Marketingu i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1984-1987 pracował w Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego i Mostowego we Wrocławiu jako geodeta.

W latach 1987-1995 prowadził własną działalność gospodarczą: bezpośrednie zarządzanie firmą produkcyjną w zakresie produkcji drobnej elektroniki użytkowej.

W latach 1995-2006 pracował w Nawigator (d. Polcar Leasing) Sp. z o.o., od listopada 1995 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Spółka zajmowała się leasingiem środków trwałych.

W latach 2000-2003 oraz 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej KPBP Budus S.A. w Katowicach.

W latach 2003-2005 pełnił funkcję Członka Zarządu i dyrektora ds. finansowych KPBP Budus S.A. w Katowicach

Od 2002 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami na własny rachunek i realizacji inwestycji deweloperskich w zakresie budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego.

Pan Marian Ciaciura ukończył kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości zarządczej, analizy sprawozdań finansowych, elementów strategii finansowej firmy, podatkowych problemów leasingu, zmian prawnych dot. leasingu, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a leasingu oraz szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych i kurs przygotowawczy do egzaminu na doradcę podatkowego.

Pan Marian Ciaciura nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust 5 RMF GPW

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz