IDEA BANK SA (61/2020) ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 61/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Idea Bank S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 lipca 2020 r., o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Przyokopowej 33.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z ich uzasadnieniem stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.relacje.ideabank.pl/walne-zgromadzenie/

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz