WASKO SA (16/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 16/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka"), informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, powołało Członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie liczyła sześciu członków. Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki do Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby:

1. Zygmunt Łukaszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Andrzej Gdula - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

3. Krzysztof Gawlik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

4. Michał Matusak - Członek Rady Nadzorczej

5. Marek Rokicki - Członek Rady Nadzorczej

6. Jacek Węglarczyk - Członek Rady Nadzorczej

Spośród wybranych członków Rady Nadzorczej, Pan Marek Rokicki oraz Pan Jacek Węglarczyk potwierdzili spełnienie kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów powiązanych, które to kryteria określone są w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WASKO S.A. podaje informacje dotyczące poszczególnych Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz