WASKO SA (18/2020) Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach ("Spółka"), informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd WASKO S.A. na nową kadencję.

Od dnia 30 czerwca 2020 r. w skład Zarządu WASKO S.A. nowej kadencji wchodzą:

Wojciech Wajda - Prezes Zarządu,

Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarządu,

Paweł Kuch - Wiceprezes Zarządu

Michał Mental -Członek Zarządu,

Tomasz Macalik - Członek Zarządu, ,

Włodzimierz Sosnowski - Członek Zarządu.

Żaden z nowo powołanych członków Zarządu:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WASKO S.A. podaje informacje dotyczące poszczególnych Członków Zarządu WASKO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 r., poz. 757.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz