DELKO SA (17/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 17/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Delko S.A. przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6_ i 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz