FEERUM SA (30/2020) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2020

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku, Raportu Bieżącego 20/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Raportu Bieżącego 25/2017 z dnia 9 października 2017 roku, Raportu Bieżącego 35/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku, Raportu Bieżącego 2/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku, Raportu Bieżącego 5/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, Raport Bieżącego 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Raportu Bieżącego 15/2018 z dnia 20 lipca 2018 roku, Raportu Bieżącego 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku, Raportu Bieżącego 21/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku, Raportu Bieżącego 28/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, Raport Bieżącego 20/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku oraz Raportu Bieżącego 21/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku, Zarząd FEERUM S.A. z siedzibą w Chojnowie ("Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku został zawarty aneks nr 015 ("Aneks") do umowy o multilinię nr K00756/15 z dnia 19 czerwca 2015 roku (z późniejszymi zmianami) ("Umowa o Multilinię") pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta FEERUM YELLOW ENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie ("Spółka Zależna") a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank").

Zgodnie z postanowieniami Aneksu:

 do dnia 30 czerwca 2021 roku wydłużono termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego Emitentowi do kwoty 17.000.000 zł w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej ("Kredyt w Rachunku Bieżącym"),

 do dnia 30 czerwca 2021 roku wydłużono termin spłaty kredytu rewolwingowego udzielonego Spółce Zależnej do kwoty 17.000.000 PLN w celu finansowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy w zakresie skupu, magazynowania oraz suszenia,

 wysokość dostępnej kwoty Kredytu w Rachunku Bieżącym nie będzie uzależniona od sumy wartości portfeli przychodowych (o wprowadzeniu do Umowy o Multilinię postanowień dotyczących uzależnienia dostępnej kwoty Kredytu w Rachunku Bieżącym od sumy wartości portfeli przychodowych Emitent informował w Raporcie Bieżącym 21/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku),

 odsetki od wykorzystanego Kredytu w Rachunku Bieżącym będą naliczane według stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku, z tym zastrzeżeniem że jeśli w okresie od dnia zawarcia Aneksu do dnia 31 grudnia 2020 roku stawka WIBOR przekroczy 0,75% wówczas odsetki od wykorzystanego Kredytu w Rachunku Bieżącym, w przedmiotowym okresie, będą naliczane według stawki 0,75% i marży Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy o Multilinię nie uległy zmianie (z wyjątkiem zmian o charakterze technicznym oraz dotyczących prowizji i opłat) i nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz