POLWAX SA (19/2020) Zmiany w Radzie Nadzorczej Polwax S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 30.06.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") odwołało ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Wiesława Skwarko - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Krystiana Patera - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Rafała Moczkowskiego,

Grzegorza Domagałę.

ZWZ nie podało przyczyn odwołania.

Jednocześnie w dniu 30.06.2020 roku ZWZ powołało na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Wojciecha Hoffmanna,

Adriana Łukasza Grabowskiego,

Zbigniewa Jana Syzdka,

Krzysztofa Jerzego Wydmańskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Wojciech Hoffmann, Adrian Łukasz Grabowski, Zbigniew Jan Syzdek, Krzysztof Jerzy Wydmański prowadzą działalność poza przedsiębiorstwem Spółki jednak nie jest to działalność konkurencyjna. Ponadto, nie uczestniczą oni w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszystkie osoby powołane na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ w dniu 30.06.2020 roku spełniają warunki niezależności w rozumieniu Załącznika nr II do zalecenia Komisji z 15 lutego 2005 r.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej wszystkich nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki przez ZWZ w dniu 30.06.2020 r.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz