KRAKCHEMIA SA (14/2020) ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ -

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

KRAKCHEMIA SA (14/2020) ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ - ODWOŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ORAZ POWOŁANIE DWÓCH NOWYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRAKCHEMIA S.A.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd KRAKCHEMIA S.A.("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2020 r.

1. Odwołało z dniem 30.06.2020 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch jej członków:

Pana Wacława Andruszko, który dotychczas pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Marka Hajbosa, który dotychczas pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;

2. Powołano z dniem 30.06.2020 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch jej członków:

Pana Andrzeja Szumańskiego

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Andrzej Szumański obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Według oświadczenia Pan Andrzej Szumański nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Szumański nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pana Macieja Matusiaka

Poza przedsiębiorstwem Spółki, Pan Maciej Matusiak obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: MLP Group S.A., BBI Development S.A., ZPC Otmuchów S.A., Atende S.A., Drop S.A., Best S.A. oraz Libet S.A. Według oświadczenia Pan Maciej Matusiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do emitenta i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Matusiak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Szumański

1. Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego, a od roku 2017 - funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1998 (studia prawnicze 1976-1980, magisterium - 1980, doktorat - 1987, habilitacja - 1994 - wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996r. Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000-2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem, zaś od roku 2018 nie na zasadzie wyłączności. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

2. Prof. Andrzej Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 - Kodeks Spółek Handlowych, a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego. Uczestniczył w latach 2006-2010 - jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II - Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 - w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Obecnie uczestniczy w przygotowaniu projektu polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, nawiązujących do znanych z USA Employees Stock Ownership Plans.

3. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 1.01.2015r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Od roku 2007 pełni funkcję prezesa Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. W roku 2007 został wpisany na listę arbitrów the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), zaś w roku 2018 został członkiem Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit - DIS) w Kolonii. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, zaś od roku 2018 wiceprezesem tego Stowarzyszenia. W latach 2003-2018 był przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaś w latach 2004-2009 był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Od roku 2004 pozostaje członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od roku 2009 pozostaje członkiem Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

4. Od roku 1990 prof. Andrzej Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat.

5. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2001-2002), Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie (1999-2003), Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (2006-2010) oraz spółek publicznych: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (2010-2014), Integer S.A. z siedzibą w Krakowie (2015-2017) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku, zaś od roku 2017 członkiem Rady Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. z siedzibą w Zakopanym.

6. W latach 1990-2012 był wspólnikiem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego, zaś w latach 1990-2011 był jej dyrektorem.

Maciej Matusiak

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA (CFA Institute, USA, 2002). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, rachunkowości i doradztwa inwestycyjnego.

W latach 1995-1996 pracował w Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA w Wydziale Inwestycji Kapitałowych jako dealer papierów wartościowych i analityk finansowy; w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP jako analityk finansowy. Od 1998 do 2002 roku pracował w Grupie Commercial Union w Wydziale Inwestycji Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, następnie w Commercial Union Investment Management (Polska) SA. W przeszłości wielokrotnie pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych takich spółek jak LPP S.A., Grupa KĘTY S.A., VRG S.A. i wielu innych. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółkach: MLP Group S.A., BBI Development S.A., ZPC Otmuchów S.A., Atende S.A., Drop S.A., Best S.A. oraz Libet S.A.

Podstawa prawna:

§5 pkt. 4) i 5) Rozp. Min. Fin. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz