KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 558 21 863 5 709 5 124 Koszty działalności operacyjnej 19 494 14 673 4 532 3 412 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 329 7 200 1 936 1 687 Zysk (strata) brutto 8 402 6 520 1 953 1 528 Zysk (strata) netto 8 688 5 134 2 020 1 203 Aktywa trwałe 79 455 61 997 18 658 14 418 Aktywa obrotowe 1 199 12 208 282 2 839 Kapitał własny 73 287 64 769 17 210 15 063 Kapitał zakładowy 1 665 1 665 391 387 Zobowiązania długoterminowe 2 638 2 050 619 477 Zobowiązania krótkoterminowe 4 730 2 934 1 111 682 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 44,01 38,9 10,34 9,05 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 601 6 809 1 070 1 596 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 243 129 -3 543 30 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -890 -2 450 -207 -547 Liczba udziałów/akcji w sztukach 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 5,22 3,03 1,21 0,71 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz