MIRBUD SA (40/2020) Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2019

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 40/2020

Zarząd MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: "Emitent") stosowanie do treści § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) przekazuje do publicznej wiadomości, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MIRBUD S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku, zgodnie z rekomendacją Zarządu MIRBUD S.A., podjęło uchwałę nr 10/2020 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta.

Zgodnie z podjętą uchwałą Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć część zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie 1.834.844,00 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Emitenta, tj. 0,02 zł brutto (słownie: dwa grosze) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 91 744 200 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście) akcji.

Dniem dywidendy jest 7 lipca 2020 roku. Dniem wypłaty dywidendy jest 13 sierpnia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz