INTERSPORT POLSKA SA (30/2020) Wybór biegłego rewidenta.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2020

Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie ("Spółka", "INTERSPORT") informuje, że na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza INTERSPORT podjęła uchwałę dotyczącą wyboru firmy AMZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku oraz do dokonania przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Rada Nadzorcza Spółki wzięła pod uwagę rekomendację Komisji Audytu oraz posiadanie przez AMZ sp. z o.o. bogatego doświadczenia w przeprowadzaniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych podmiotów

gospodarczych o różnej specyfice oraz wykwalifikowanej kadry. Spółka AMZ sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych

Rewidentów pod numerem 3787.

Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych, a wynagrodzenie nie będzie odbiegało od stawek powszechnie obowiązującego na rynku.

INTERSPORT Polska S.A. korzysta z usług wyżej wymienionego podmiotu od 2016 roku - w zakresie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki i badania rocznego sprawozdania finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz