KORPORACJA GOSPODARCZA EFEKT SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018* 2019 2018* Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 750 47 760 11 136 11 193 Koszty działalności operacyjnej 40 042 35 330 9 338 8 280 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33 634 12 485 7 844 2 926 Zysk (strata) brutto 31 437 8 920 7 332 2 091 Zysk (strata) netto 27 084 7 090 6 316 1 662 Aktywa trwałe 135 205 95 711 31 798 22 258 Aktywa obrotowe 3 350 16 338 788 3 800 Kapitał własny 72 729 45 827 17 105 10 657 Kapitał zakładowy 1 665 1 665 392 387 Zobowiązania długoterminowe - 53 827 - 12 518 Zobowiązania krótkoterminowe 53 428 12 395 12 565 2 883 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 12 405 27,52 2 917 6,31 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 439 14 287 1 735 3 348 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -15 836 -1 233 -3 693 -289 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 778 -9 421 -1 348 -2 208 Liczba udziałów/akcji w sztukach 1 665 150 1 665 150 1 665 150 1 665 150 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 16,27 4,26 3,79 1,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz