ELEKTROTIM SA (21/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ELEKTROTIM SA (21/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszony

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 21/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.

Spółka informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Na początku obrad Walnego Zgromadzenia Pan Krzysztof Folta poinformował o wycofaniu swojej kandydatury na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Spółka, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia, informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został złożony sprzeciw do Uchwały nr 8/WZA/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2019.

Spółka informuje, że wszystkie projekty uchwał zostały poddane pod głosowanie; cztery uchwały nie zostały podjęte, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz