ELEKTROTIM SA (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ELEKTROTIM SA (23/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020 r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 23/2020

Spółka ELEKTROTIM S.A. działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.

1. Pan Krzysztof Folta: 1.504.364 akcji/głosów (21,36% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 15,07% udziału w ogólnej liczbie głosów), łącznie Ewa i Krzysztof Folta na WZA ELEKTROTIM S.A. posiadali: 2.004.364 akcji/głosów (28,46% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 20,07% udziału w ogólnej liczbie głosów).

2. Pan Krzysztof Wieczorkowski: 1.319.534 akcji/głosów (18,73% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 13,22% udziału w ogólnej liczbie głosów),

3. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander: 979.000 akcji/głosów (13,9% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów),

4. Pan Mirosław Nowakowski: 607.000 akcji/głosów (8,62% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 6,08% udziału w ogólnej liczbie głosów),

5. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 584.000 akcji/głosów (8,29% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 5,85% udziału w ogólnej liczbie głosów),

6. Infinity Akcji FIZ, 433.074 akcji/głosów (6,15% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 4,34% udziału w ogólnej liczbie głosów),

7. Pan Jan Walulik: 410.000 akcji/głosów (5,82% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu; 4,11% udziału w ogólnej liczbie głosów).

Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 7.043.179 akcji, uprawniające do 7.043.179 głosów, co stanowiło 70,55% udziału w kapitale zakładowym ELEKTROTIM S.A. wynoszącym 9.983.009,00 zł.

Jedna akcja ELEKTROTIM S.A. uprawnia do oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz