OT LOGISTICS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 984 965 982 648 228 966 230 296 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -45 451 -58 987 -10 566 -13 824 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -111 178 -102 946 -25 845 -24 127 Zysk (strata) netto -116 476 -110 300 -27 076 -25 850 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -104 281 -106 762 -24 241 -25 021 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 112 945 60 864 26 255 14 264 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 401 22 945 -558 5 377 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -105 964 -102 325 -24 632 -23 981 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4 580 -18 516 1 075 -4 339 Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -9,71 -9,19 -2,26 -2,15 Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą -8,69 -8,90 -2,04 -2,09 Dane bilansowe Aktywa trwałe 1 741 831 1 027 159 409 025 238 874 Aktywa obrotowe 206 117 256 472 48 401 59 645 Aktywa razem 1 947 948 1 283 631 457 426 298 519 Zobowiązania długoterminowe 886 830 265 933 208 249 61 845 Zobowiązania krótkoterminowe 719 469 632 657 168 949 147 130 Kapitał własny 341 649 385 041 80 228 89 544 Wyemitowany kapitał akcyjny 2 880 2 880 676 670 Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780 Wartość księgowa na jedną akcję 28,47 32,09 6,69 7,46 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję za bieżący rok obrotowy - - - - Wypłacona dywidenda na jedną akcję za poprzednie lata obrotowe - - - - </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz