ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 427 542 763 496 99 387 178 935 Zysk z działalności operacyjnej - 244 396 - 87 142 - 56 813 - 20 423 Zysk netto przypadający na akcjonariuszą Emitenta - 312 067 - 71 747 - 72 543 - 16 815 Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej - 16 792 - 50 549 - 3 904 - 11 847 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 2 299 - 9 171 - 534 - 2 149 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 15 252 - 33 792 3 546 - 7 920 Zwiększenie/zmniejszenie stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów - 3 838 - 93 512 - 893 - 21 916 Aktywa trwałe 115 902 209 202 27 217 48 652 Aktywa obrotowe 315 536 564 050 74 095 131 174 Aktywa, razem 431 437 773 252 101 312 179 826 Zobowiązania długoterminowe 27 158 26 311 6 377 6 119 Zobowiązania krótkoterminowe 423 276 456 407 99 396 106 141 Zobowiązania, razem 450 434 482 718 105 773 112 260 Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki - 18 996 290 534 - 4 461 67 566 Udziły niekontrolujące 0 0 0 0 Kapitał podstawowy [zakładowy] 10 003 10 003 2 349 2 326 Liczba akcji [w sztukach] 482 718 482 718 482 718 482 718 Zysk/strata na akcję [wyrażona w złotych na jedną akcję] - 65,73 - 15,11 - 15,28 - 3,54 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz