PARTNERBUD SA (31/2020) Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 31/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce ("Spółka", "PartnerBud") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie ("Zawiadomienie") złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), przez Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Maji") oraz pana Władysława Króla (dalej łącznie jako "Zawiadamiający").

Zawiadomienie zostało złożone w związku z nabyciem przez: (i) Maji (będącą spółką, której jedynym wspólnikiem jest pan Władysław Król) bezpośrednio 466.289 akcji PartnerBud, stanowiących łącznie 1,85% kapitału zakładowego PartnerBud oraz reprezentujących łącznie 1,85% głosów na walnym zgromadzeniu PartnerBud ("Akcje"), na skutek rozliczenia w dniu 29 czerwca 2020 r. wezwania na sprzedaż akcji PartnerBud ogłoszonego w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Maji, pana Władysława Króla, AEREF V PL Investment S.À R.L., AEREF V PL Master S.À R.L., AEREF V Master S.À R.L. oraz ARES European Real Estate Fund V SCSP ("Wezwanie"); oraz (ii) Władysława Króla pośrednio (za pośrednictwem Maji) Akcji, o których mowa powyżej, na skutek rozliczenia Wezwania.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz