ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA Raport okresowy za 2019 SA-R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy za 2019 SA-R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 775 3 003 645 704 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 324 1 330 308 312 Zysk (strata) brutto -48 182 854 -11 201 200 Zysk (strata) netto -48 596 118 -11 297 28 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 417 3 191 794 748 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 132 2 679 3 518 628 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 544 -6 407 -4 543 -1 502 Przepływy pieniężne netto, razem -995 -537 -231 -126 Aktywa, razem 87 416 153 932 20 527 35 798 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 342 61 262 10 178 14 247 Zobowiązania długoterminowe 25 880 12 355 6 077 2 873 Zobowiązania krótkoterminowe 16 887 48 433 3 965 11 263 Kapitał własny 44 074 92 670 10 350 21 551 Kapitał zakładowy 15 746 15 746 3 698 3 662 Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -15,43 0,04 -3,59 0,01 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -15,43 0,04 -3,59 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,00 29,43 3,29 6,84 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,00 29,43 3,29 6,84 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz