LIVECHAT SOFTWARE SA (9/2020) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2019/20 rok finansowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2020

Zarząd LiveChat Software S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Zgodnie z nią zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku LiveChat Software S.A., który wyniósł 75 828 987,97 PLN:

na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 11 968 987,97 PLN

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 63 860 000,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 2,48 PLN (wliczając w to zaliczke na poczet spodziewanej dywidendy wypłaconą w styczniu 2020 r. oraz planowaną drugą zaliczką na poczet dywidendy - wartość pierwszej zaliczki wyniosła 0,60 PLN na jedną akcję, a planowana wartość drugiej zaliczki to również 0,60 PLN na jedną akcję).

Kwota pozostała do wypłaty to 1,28 PLN na jedną akcję.

Dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki.

Planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25 sierpnia 2020 roku,

Planowany dzień wypłaty dywidendy: 1 września 2020 roku.

Zarząd podtrzymuje politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie na wypłatę dla akcjonariuszy najwyższej możliwej części zysku. Podobnie jak w latach poprzednich, powyższa rekomendacja podziału zysku wynika z zapisów Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) zgodnie z którymi: "W przypadku gdy koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane, nie można dokonać podziału zysku odpowiadającego równowartości kwoty nieodpisanych kosztów prac rozwojowych, chyba że kwota kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału i zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie kosztów nieodpisanych".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz