SIMPLE SA (13/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SIMPLE S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 czerwca 2020 r. (ZWZ), które stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej SIMPLE za rok 2019 oraz sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej SIMPLE będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio 6 oraz 8-9 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 3 marca 2020 r. Natomiast Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających SIMPLE S.A. będąca przedmiotem głosowania w ramach punktu 15 przyjętego porządku obrad ZWZ została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 2 czerwca 2020 r. Dodatkowo Emitent informuje, iż w ramach obrad ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz