ASM GROUP SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 4 371,0 6 378,1 1 016,0 1 495,0 Koszty działalności operacyjnej 6 767,0 7 517,3 1 573,0 1 762,0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -2 337,0 -1 144,5 -543,0 -268,0 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -24 283,0 8 132,1 -5 645,0 1 906,0 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -23 596,0 8 498,1 -5 485,0 1 992,0 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto -23 596,0 8 498,1 -5 485,0 1 992,0 Aktywa trwałe 103 219,0 111 183,2 24 238,0 25 857,0 Aktywa obrotowe 4 497,0 4 371,0 1 056,0 1 017,0 AKTYWA OGÓŁEM 107 716,0 115 554,2 25 294,0 26 873,0 Kapitał własny 47 466,0 71 062,5 11 146,0 16 526,0 Zobowiązania długoterminowe 34 193,0 35 295,8 8 029,0 8 208,0 Zobowiązania krótkoterminowe 26 056,0 9 196,0 6 119,0 2 139,0 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz