RAFAKO SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 947 061 643 313 220 308 150 951 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (250 395) 3 703 (58 248) 869 Zysk (strata) brutto (284 260) 6 931 (66 125) 1 626 Zysk (strata) netto (284 644) 4 302 (66 215) 1 009 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 435 (153 037) 4 056 (35 910) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (377) 2 534 (88) 595 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 455 (3 355) 338 (787) Przepływy pieniężne netto, razem 18 513 (153 858) 4 307 (36 102) Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,23) 0,03 (0,52) 0,01 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 Aktywa razem 932 588 917 735 218 994 213 427 Zobowiązania długoterminowe 68 024 48 880 15 974 11 367 Zobowiązania krótkoterminowe 760 035 474 429 178 475 110 332 Kapitał własny 104 529 394 426 24 546 91 727 Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 848 59 271 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 0,82 3,10 0,19 0,72 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz