PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ODPOWIEDNIO ZA 2019 ORAZ 2018 ROK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 248 040 277 090 57 660 64 939 Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (20 810) (11 152) (4 838) (2 614) Zysk (Strata) brutto (23 710) (7 341) (5 512) (1 720) Zysk (Strata) netto (23 116) (9 583) (5 374) (2 246) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 201 (5 748) 1 674 (1 347) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (20 316) (20 240) (4 723) (4 743) Przepływy pieniężne z działalności finansowej 159 454 7 083 37 067 1 660 Przepływy pieniężne netto, razem 146 339 (18 905) 34 018 (4 431) Średnia ważona liczba akcji w sztukach 10 887 582 10 887 582 10 887 582 10 887 582 Liczba rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych - - - - (Strata)/Zysk na jedna akcję (w PLN/EUR) (2,12) (0,85) (0,49) (0,20) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję (w PLN/EUR) (2,12) (0,88) (0,49) (0,21) POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ODPOWIEDNIO NA DZIEŃ 31.12.2019 ORAZ 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 380 313 214 952 89 307 49 989 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 293 884 105 407 69 011 24 513 Zobowiązania długoterminowe 193 817 30 625 45 513 7 122 Zobowiązania krótkoterminowe 100 067 74 782 23 498 17 391 Kapitał własny 86 429 109 545 20 296 25 475 Kapitał podstawowy 2 814 2 814 661 654 Wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 7,94 10,06 1,86 2,34 Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję (w PLN/EUR) 7,94 10,06 1,86 2,34 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz