RAFAKO SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 1 244 904 1 268 818 289 593 297 724 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (437 561) 40 531 (101 787) 9 510 Zysk (strata) brutto (475 674) 43 176 (110 653) 10 131 Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej (473 121) 33 585 (110 059) 7 881 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (19 147) (91 180) (4 454) (21 395) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (151) 1 896 (35) 445 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 283) (2 609) (764) (612) Przepływy pieniężne netto, razem (22 581) (91 893) (5 253) (21 562) Średnia ważona liczba akcji 127 431 998 127 431 998 127 431 998 127 431 998 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (3,75) 0,26 (0,87) 0,06 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 Aktywa razem 1 302 431 1 357 521 305 843 315 703 Zobowiązania długoterminowe 94 045 69 531 22 084 16 170 Zobowiązania krótkoterminowe 1 094 123 690 655 256 927 160 617 Kapitał własny jednostki dominującej 110 244 588 815 25 888 136 934 Kapitał zakładowy 254 864 254 864 59 848 59 271 Wartość księgowa na jedną akcję w (zł / EUR) 0,87 4,62 0,20 1,07 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz