GRUPA LOTOS SA (18/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 roku

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 18/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Grupa LOTOS S.A. ("Spółka") podaje w załączniku do publicznej wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. ("ZWZ") w dniu 30 czerwca 2020 roku.

ZWZ rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. Podczas obrad ZWZ Akcjonariusz - Bogdan Kamola zgłosił sprzeciw do podjętych następujących uchwał ZWZ:

- numer 5, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS S.A. oraz jej grupy kapitałowej za rok 2019,

- numer 23, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Grupy Azoty Polyolefins S.A. z siedzibą w Policach.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz