DATAWALK SA (19/2020) Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. Appointment of a new Member of the Supervisory Board.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Filipa Paszke do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w ramach aktualnej, wspólnej, 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

- Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej,

- Roman Pudełko - Członek Rady Nadzorczej,

- Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej,

- Wojciech Dyszy - Członek Rady Nadzorczej,

- Filip Paszke - Członek Rady Nadzorczej.

W załączniku Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z pozostałymi oświadczeniami nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

The Executive Board of DataWalk S.A. ("Company", "Issuer") registered in Wroclaw, Poland, hereby informs that on 30th June 2020, basing on resolution number 23, the General Meeting appointed Mr Filip Paszke as a new Member of the Supervisory Board, within current 3 year term.

The Supervisory Board of DataWalk S.A. thus comprises of the following members:

- Grzegorz Dymek - Member of the Supervisory Board,

- Roman Pudełko - Member of the Supervisory Board,

- Rafał Wasilewski - Member of the Supervisory Board,

- Wojciech Dyszy - Member of the Supervisory Board,

- Filip Paszke - Member of the Supervisory Board.

In the attachment, the Issuer presents information on education, professional experience and positions held previously with other statements of the newly appointed Member of the Supervisory Board.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz