ASM GROUP SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 550 535,0 408 514,5 127 978,0 95 740,0 Koszty działalności operacyjnej 549 024,0 403 898,0 127 627,0 94 658,0 Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) -19 345,0 6 682,4 -4 497,0 1 566,0 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -24 174,0 4 284,9 -5 620,0 1 004,0 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -27 192,0 2 324,1 -6 321,0 545,0 Aktywa trwałe 135 090,0 145 431,0 31 722,0 33 821,0 Aktywa obrotowe 135 003,0 150 182,4 31 702,0 34 926,0 AKTYWA OGÓŁEM 270 093,0 295 613,4 63 424,0 68 747,0 Kapitał własny 57 007,0 80 772,4 13 387,0 18 784,0 Zobowiązania długoterminowe 50 229,0 45 512,1 11 795,0 10 584,0 Zobowiązania krótkoterminowe 162 857,0 169 329,0 38 243,0 39 379,0 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz