TXM SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Razem przychody z działalności operacyjnej 223 712 305 334 52 004 71 559 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (46 836) (38 859) (10 888) (9 107) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (57 385) (43 869) (13 340) (10 281) Zysk (strata) netto (61 889) (68 619) (14 387) (16 082) Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (61 889) (68 619) (14 387) (16 082) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 176 (34 111) 7 480 (7 994) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 374) (4 839) (319) (1 134) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (30 652) 37 578 (7 125) 8 807 Przepływy pieniężne netto, razem 150 (1 372) 35 (322) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,03) (1,43) (0,01) (0,34) wg stanu na dzień 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 Aktywa razem 124 111 143 352 29 144 33 338 Aktywa obrotowe 46 938 107 748 11 022 25 058 Aktywa trwałe 77 173 35 604 18 122 8 280 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 210 333 150 480 49 391 34 995 Zobowiązania zablokowane do płatności 117 150 0 27 510 0 Zobowiazania długoterminowe 29 578 17 204 6 946 4 001 Zobowiązania krótkoterminowe 63 604 150 480 14 936 34 995 Kapitał własny (86 221) (24 332) (20 247) (5 659) Kapitał zakładowy 77 780 77 780 18 265 18 088 Liczba akcji 1 944 500 000 35 545 342 1 944 500 000 35 545 342 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,04) (0,68) (0,01) (0,16) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz