VIVID GAMES SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Aktywa trwałe 33 360,51 31 211,68 7 833,86 7 258,53 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 922,16 0,00 216,55 0,00 Aktywa obrotowe 5 260,70 3 518,28 1 235,34 818,20 Aktywa razem 39 543,37 34 729,96 9 285,75 8 076,73 Kapitał własny 16 437,22 15 736,05 3 859,86 3 659,55 Kapitał podstawowy 2 974,34 2 974,34 698,45 691,71 Zobowiązania długoterminowe, wtym: 9 681,21 15 257,80 2 273,38 3 548,33 Dłużne papiery wartościowe 0,00 10 299,28 0,00 2 395,18 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 13 424,94 3 736,11 3 152,50 868,86 Dłużne papiery wartościowe 10 569,83 120,19 2 482,05 27,95 Przychody ze sprzedaży ogółem i zrównane z nimi: 19 698,09 17 486,56 4 579,03 4 098,19 Przychody ze sprzedaży 12 336,47 10 325,50 2 867,75 2 419,91 Koszt wytworzenia na własne potrzeby 7 361,62 7 161,06 1 711,29 1 678,28 Koszty działalności operacyjnej -18 602,56 -22 420,26 -4 324,37 -5 254,46 Zysk (-strata) na działalności operacyjnej 1 753,29 -4 421,12 407,57 -1 036,14 Całkowite dochody ogółem 429,86 -5 442,28 99,93 -1 275,46 EBITDA 6 614,15 1 879,03 1 537,53 440,37 Wynik na jedną akcję - podstawowy (w PLN/EUR) 0,01 -0,19 0,00 -0,04 Wynik na jedną akcję - rozwodniony (w PLN/EUR) 0,01 -0,19 0,00 -0,04 Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt. 29 632 140 28 957 400 29 632 140 28 957 400 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt. 29 632 140 28 957 400 29 632 140 28 957 400 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 814,62 1 938,74 886,75 454,37 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 410,88 -7 021,82 -1 490,28 -1 645,65 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 410,22 -1 293,71 792,74 -303,20 Stan środków pieniężnych na koniec okresu 2 623,63 1 809,67 609,89 424,12 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz