REDAN SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018* 2019 2018* Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 367 023 553 208 85 318 129 651 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (70 936) (39 539) (16 490) (9 266) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (48 447) (47 462) (11 262) (11 123) Zysk (strata) netto (63 835) (73 139) (14 839) (17 141) Całkowity dochód (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (44 527) (46 109) (10 351) (10 806) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 540 (29 813) 7 099 (6 987) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 044) (8 050) (2 102) (1 887) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 204) 30 424 (6 789) 7 130 Przepływy pieniężne netto, razem (7 708) (7 439) (1 792) (1 743) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1,79) (2,05) (0,42) (0,48) wg stanu na dzień 2019-12-31 31.12.2018 2019-12-31 31.12.2018 Aktywa razem 97 076 298 838 22 796 69 497 Aktywa obrotowe 57 225 222 209 13 438 51 677 Aktywa trwałe 39 851 76 629 9 358 17 821 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 109 099 268 507 25 619 62 443 Zobowiązania długoterminowe 15 021 35 511 3 527 8 258 Zobowiązania krótkoterminowe 94 078 232 996 22 092 54 185 Kapitał własny (12 023) 30 331 (2 823) 7 054 Kapitał zakładowy 35 709 35 709 8 385 8 304 Liczba akcji 35 709 244 35 709 244 35 709 244 35 709 244 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,34) 0,85 (0,08) 0,20 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz