RAINBOW TOURS SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży 1 736 232 1 596 019 403 610 374 045 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 36 681 13 494 8 527 3 162 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 33 033 10 499 7 679 2 461 Zysk (strata) netto 26 118 8 006 6 071 1 876 Całkowite dochody (ogółem) 24 573 13 875 5 712 3 252 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 116 370 -14 826 27 052 -2 035 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 552 -4 196 -5 243 -983 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -50 902 6 171 -11 833 1 446 Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 42 916 -6 708 9 976 -1 572 Aktywa razem 415 225 372 137 97 505 86 543 Zobowiązania długoterminowe 22 354 41 505 5 249 9 652 Zobowiązania krótkoterminowe 264 346 223 421 62 075 51 958 Kapitał własny 128 525 107 211 30 181 24 933 Wyemitowany kapitał akcyjny 1 455 1 455 342 338 Ilość akcji zwykłych (co do dywidendy) 14 552 14 552 14 552 14 552 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (wyrażony w PLN / EUR na jedną akcję) 1,79 0,55 0,42 0,13 Wartość księgowa na jedną akcję  8,83 7,37 2,07 1,71 </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz