PBG SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny za 2019 R

<TAB>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Rachunek zysków i strat Przychody ze sprzedaży 84 270 84 753 19 589 19 710 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 501 391) (38 095) (1 046 397) (8 859) Zysk (strata) brutto (4 687 512) (68 936) (1 089 663) (16 032) Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej (4 687 585) (70 378) (1 089 680) (16 367) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (4 687 585) (70 378) (1 089 680) (16 367) Całkowite dochody ogółem (4 687 585) (70 378) (1 089 680) (16 367) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (5,728) (0,087) (1,331) (0,020) Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą (5,728) (0,087) (1,331) (0,020) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 675) (61 939) (2 714) (14 404) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 659 57 312 2 013 13 328 Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1 399 (148) 325 (35) Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 617) (4 775) (376) (1 110) Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa 120 267 415 299 28 242 96 581 Zobowiązania długoterminowe - 365 487 - 84 997 Zobowiązania krótkoterminowe 5 009 352 251 460 1 176 318 58 479 Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży - - - - Kapitał własny (4 889 085) (201 649) (1 148 077) (46 895) Liczba akcji (w szt.) 818 420 313 818 420 313 818 420 313 818 420 313 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 818 420 313 804 855 565 818 420 313 804 855 565 Wartość księgowa na jedną akcję (5,974) (0,251) (1,403) (0,058)

</TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz