ARTERIA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży 190 274 176 982 44 231 41 478 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 378 5 283 1 250 1 238 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 794 3 406 882 798 Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej 2 658 2 590 618 607 Średnia ważona liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 10 552 13 552 2 453 3 176 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (4 322) (4 164) (1 005) (976) Przepływy pieniężne z działalności finansowej (5 055) (8 052) (1 175) (1 887) Przepływy pieniężne netto Razem 1 175 1 336 273 313 Aktywa trwałe 50 571 50 847 11 875 11 825 Aktywa obrotowe 78 029 70 881 18 323 16 484 Aktywa Razem 128 600 121 728 30 198 28 309 Zobowiązania Razem 78 238 73 017 18 372 16 981 Zobowiązania długoterminowe 8 591 19 527 2 017 4 541 Zobowiązania krótkoterminowe 69 647 53 490 16 355 12 440 Kapitały własne 50 362 48 711 11 826 11 328 Kapitał zakładowy 854 854 201 199 Liczba akcji 4 269 520 4 269 520 4 269 520 4 269 520 Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,62 0,61 0,14 ? 0,14 ? Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,8 11,41 2,77 ? 2,65 ? </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz