ADIUVO INVESTMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2019 PRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Przychody ze sprzedaży 1 778 2 794 413 655 Zysk/strata ze sprzedaży (10 155) (21 654) (2 361) (5 075) Zysk/strata przed opodatkowaniem (17 243) (29 143) (4 008) (6 830) Zysk/strata na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej podstawowy (1, 31) (2,53) (0,30) (0,59) rozwodniony (1, 31) (2,53) (0,30) (0,59) Całkowite dochody ogółem (18 527) (26 251) (4 307) (6 152) SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Aktywa trwałe 71 516 68 118 16 794 15 841 Aktywa obrotowe 4 409 14 635 1 035 3 403 Aktywa ogółem 75 925 82 753 17 829 19 245 Kapitał własny 46 715 53 994 10 970 12 557 Zobowiązania długoterminowe 19 819 15 552 4 654 3 617 Zobowiazania krótkoterminowe 9 391 13 206 2 205 3 071 Pasywa ogółem 75 925 82 752 17 829 19 254 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 648) (14 562) (1 313) (3 413) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 485) (7 966) (1 972) (1 867) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 145 20 381 2 823 4 777 Przepływy pieniężne netto razem (1 988) (2 147) (462) (503) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz