TXM SA W RESTRUKTURYZACJI Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport okresowy kwartalny 1/2020 Q

<TAB> WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 021 56 564 7 284 13 161 Zysk (strata) z działalności operacyjnej (16 156) (13 548) (3 675) (3 152) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (17 770) (16 108) (4 042) (3 748) Zysk (strata) netto (17 770) (16 483) (4 042) (3 835) Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (17 770) (16 483) (4 042) (3 835) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 494 (5 419) 567 (1 261) Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 (221) 4 (51) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (5 004) 5 609 (1 138) 1 305 Przepływy pieniężne netto, razem (2 491) (31) (567) (7) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,01 (0,42) 0,00 (0,10) wg stanu na dzień 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 Aktywa razem 105 200 124 111 23 109 29 144 Aktywa obrotowe 37 081 46 938 8 146 11 022 Aktywa trwałe 68 119 77 173 14 964 18 122 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 209 191 210 333 45 953 49 391 Zobowiązania zablokowane do płatności 117 455 117 150 25 801 27 510 Zobowiazania długoterminowe 20 408 29 578 4 483 6 946 Zobowiązania krótkoterminowe 71 329 63 604 15 669 14 936 Kapitał własny (103 991) (86 221) (22 844) (20 247) Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 086 18 265 Liczba akcji 1 944 500 000 38 890 000 1 944 500 000 38 890 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,05) (2,22) (0,01) (0,52) </TAB> Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1 kom espi zdz