VENTURE INC SA (14/2020) Otwarcie likwidacji spółki portfelowej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd Venture Inc S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30.06.2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Patent Fund S.A., tj. spółki portfelowej Emitenta (Patent Fund), w której Emitent posiada 9 153 585 akcji w kapitale zakładowym, co stanowi 83,21% kapitału zakładowego oraz 83,21% głosów na Walnym Zgromadzeniu, działając na podstawie art. 459 pkt 2 oraz art. 463 §1 Kodeksu Spółek Handlowych podjęło uchwały o rozwiązaniu Patent Fund i otwarciu jej likwidacji oraz powołaniu likwidatora w osobie Joanny Sitarz.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz