POLWAX SA (20/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

POLWAX SA (20/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 20/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Polwax S.A. ("Spółka") przekazuje w załączniku nr 1 do niniejszego raportu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") podjęte w dniu 30 czerwca 2020 roku - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Dodatkowo Zarząd Spółki przekazuje w załączniku nr 2 do niniejszego raportu uchwały ZWZ, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte - wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Ponadto, Zarząd informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz