Kredyt maklerski

Koszty kredytu:

Odsetki: odsetki naliczane i spłacane są co miesiąc. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 1M publikowanej na stronie https://gpwbenchmark.pl/ i stałej marży mBanku.


Prowizje i opłaty:

 • prowizja przygotowawcza 1%
 • prowizja za odnowienie 1%
 • prowizja za podwyższenie 1%
 • prowizja za zabezpieczenie kredytu w wysokości 50,-PLN (opłata kwartalna).


Prawne zabezpieczenie kredytu:

 • całość aktywów na rachunku inwestycyjnym Klienta oraz blokada dyspozycji wypłat, przelewów środków pieniężnych i transferu instrumentów finansowych z tego rachunku, na podstawie umowy blokady rachunku inwestycyjnego,


Poziomy zabezpieczeń:

 • wymagany poziom zabezpieczenia
 • minimalny poziom zabezpieczenia

Uwaga! W przypadku spadku wartości portfela poniżej minimalnego poziomu zabezpieczenia, Kredytobiorca jest zobowiązany do uzupełnienia brakującej kwoty do końca dnia, w którym ten spadek nastąpił. W przypadku nie dopełnienia powyższego zobowiązania Bank ma prawo sprzedać akcje stanowiące zabezpieczenie w celu przywrócenia wymaganego poziomu zobowiązania.


Wartość portfela:


Wartość portfela ustalana jest następująco:

- do dnia przydziału praw do nowej emisji – 100% środków pieniężnych stanowiących pokrycie tego zapisu,

- od dnia przydziału praw do nowej emisji – 100% ceny emisyjnej akcji nowej emisji,

 • środki pieniężne znajdujące się na rachunku inwestycyjnym Klienta w Biurze maklerskim mBanku, rachunku a”vista, na lokacie terminowej Klienta w Banku – 100% wartości środków,
 • ewentualnie inne instrumenty finansowe – zgodnie z wyceną przyjętą przez Bank, przy czym:

- cena giełdowa oznacza ostatnią cenę instrumentu finansowego z zakończonej sesji notowań na rynku regulowanym,

cena emisyjna oznacza cenę ustaloną dla zapisów na akcje nowej emisji; do momentu ustalenia ceny oznacza maksymalną cenę z podanego przedziału cen lub cenę, po której Klient zapisał się na akcje,

- cena sprzedaży oznacza cenę ustaloną dla akcji w ramach publicznej oferty sprzedaży.

Wartość równą 0 (zero) przyjmuje się dla następujących walorów:

 • instrumenty finansowe spółek, które są lub będą notowane na New Connect,
 • środki pieniężne i instrumenty finansowe obciążone prawami na rzecz osób trzecich lub będące przedmiotem zabezpieczenia dla Banku z tytułu innych zobowiązań Klienta,
 • instrumenty finansowe spółek zaliczanych przez Bank do kategorii ryzyka B oraz spółek które będą notowane na GPW, a nie zostały zaklasyfikowane przez Bank do kategorii ryzyka A,
 • certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych,
 • prawa poboru,
 • instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
 • instrumenty finansowe spółek, które są lub będą notowane na CTO, z wyłączeniem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
 • derywaty i prawa majątkowe inne niż prawa do akcji lub prawa do nowej emisji (kontrakty terminowe, warranty, opcje, itp.),
 • inne instrumenty finansowe określone przez Bank.