Publiczna Oferta Akcji UNIMOT S.A.

Prospekt Emisyjny

UNIMOT S.A. jest multienergetyczną spółką, która prowadzi działalność w zakresie obrotu olejem napędowym (ON), biopaliwami (Bio), gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym oraz energią elektryczną. Od 2012 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Wielkość oferty to nie więcej niż 2 200 000 sztuk Akcji serii J

Wielkość Transzy Detalicznej (TD) do 440 000 Akcji serii J

Wielkość Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII) do 1 760 000 Akcji serii J

Cena Emisyjna - 45 zł

Harmonogram oferty

W dniu publikacji Prospektu emisyjnego 

Rozpoczęcie oferty publicznej z chwilą publikacji prospektu emisyjnego 

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 8 lutego 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego/Ceny Maksymalnej

8-9 lutego 2017 r.(Deklaracje zainteresowania będą przyjmowane do godz. 14.00)

Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 10 lutego 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii J oferowanych w Ofercie Publicznej, w tym w poszczególnych transzach

od 10  do 21 lutego 2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach Transzy Detalicznej

od 10  do 22 lutego 2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymali Zaproszenia do złożenia zapisów

od 10  do 22 lutego 2017 r.

Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach ogólnych

23 lutego 2017 r.

Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty

 

Zasady składania zapisów

  • Inwestor składający zapis musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim mBanku lub usługę eMakler.  
  • Zapis na Akcje serii J może obejmować nie mniej niż 50 i nie więcej niż 200 000 Akcji
  • Inwestorzy Indywidualni składają zapisy po Cenie Emisyjnej. 
  • Inwestorzy mają prawo do składania wielu zapisów na Akcje serii J, przy czym całkowita liczba Akcji serii J objętych zapisami złożonymi przez jednego Inwestora nie może przekroczyć 200 000 akcji.   
  • Zapisy na Akcje serii J są bezwarunkowe oraz nieodwołalne (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), a także nie mogą zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji oraz wiążą inwestorów składających takie zapisy do dnia dokonania przydziału.
  • pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży. 
  • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Usług Maklerskich  
  • Prowizja maklerska – 0,19% od wartości zlecenia nie mniej niż 3 zł. 

 

 

Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> UNIMOT S.A.

 W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zlecenia wraz z prowizją.