Komunikat w sprawie wszczęcia przez KNF postępowania administracyjnego wobec spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku

Analizy i Rynek / Nasze komunikaty

Biuro Maklerskie mBanku informuje, iż powzięło wiadomość, że w dniu 21 marca 2017 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wydał postanowienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec spółki "PLATYNOWE INWESTYCJE" S.A. z siedzibą w Płocku w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej w związku z publiczną ofertą akcji serii G (oferta z prawem poboru) prowadzoną na podstawie memorandum informacyjnego opublikowanego przez ww. spółkę w dniu 10 marca 2017.

Wobec powyższego Komisja Nadzoru Finansowego będzie prowadzić postepowanie w celu ustalenia, czy istnieją przesłanki do:

- zakazania rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji spółki " akcji zwykłych na okaziciela serii G (oferta z prawem poboru) spółki "PLATYNOWE INWESTYCJE" S.A. z siedzibą w Płocku albo dalszego prowadzenia tej oferty na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

- zakazania ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki PLATYNOWE INWESTYCJE" S.A. z siedzibą w Płocku do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

- opublikowania, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 lub art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie na koszt spółki PLATYNOWE INWESTYCJE" S.A. z siedzibą w Płocku informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z oferta publiczną lub subskrypcją akcji serii G PLATYNOWE INWESTYCJE" S.A. z siedzibą w Płocku, lub w związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

--------

Link do tekstu ustawy o ofercie publicznej na stronach Internetowego Sytemu Aktów Prawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051841539