Publiczna Oferta obligacji korporacyjnych serii E PKN ORLEN S.A.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu obligacji spółki PKN ORLEN SA. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie obligacji PKN ORLEN SA jest opublikowany w związku z nią prospekt emisyjny (wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi), który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.orlen.pl w zakładce Relacje Inwestorskie".

Prospekt

Ostateczne Warunki Emisji Obligacji

Planowany harmonogram oferty obligacji serii E

18 czerwca 2018 od godz. 8:00

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów

29 czerwca 2018 *

Termin zakończenia przyjmowania zapisów

3 lipca 2018 *

Termin przydziału

3 lipca 2018 *

Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości

19 lipca 2018 *

 

Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu

 * - termin może ulec zmianie np. w przypadku wystąpienia Dnia Przekroczenia Zapisów.

 

Liczba oferowanych Obligacji: do 2 000 000. Wartość nominalna 1 Obligacji wynosi 100 PLN (sto złotych).

Łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych na podstawie Ostatecznych Warunków Oferty wynosi nie więcej niż 200.000.000 PLN (dwieście milionów złotych).

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę (i) zmiennej Stopy Bazowej, którą jest WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, i (ii) marży w wysokości 1,20%, w stosunku rocznym. Odsetki będą wypłacane półrocznie.

18 czerwca 2018

Pierwszy Dzień Odsetkowy

13 lipca 2018

 

Przewidywany Dzień Emisji

13 lipca 2022

 

Dzień ostatecznego wykupu

 Cena emisyjna Obligacji:  Cena Emisyjna jednej Obligacji zależy od dnia, w którym składany jest zapis na Obligacje i wynosi:

 • 18 czerwca 2018 r. – 100,00 PLN
 • 19 czerwca 2018 r. – 100,01 PLN
 • 20 czerwca 2018 r. – 100,02 PLN
 • 21 czerwca 2018 r. – 100,02 PLN
 • 22 czerwca 2018 r. – 100,03 PLN
 • 23 czerwca 2018 r. – 100,04 PLN
 • 24 czerwca 2018 r. – 100,05 PLN
 • 25 czerwca 2018 r. – 100,06 PLN
 • 26 czerwca 2018 r. – 100,07 PLN
 • 27 czerwca 2018 r. – 100,07 PLN
 • 28 czerwca 2018 r. – 100,08 PLN
 • 29 czerwca 2018 r. – 100,09 PLN

 Zasady składania zapisów

 • Inwestor składający zapis na Obligacje musi posiadać rachunku papierów wartościowych w mDM lub usługę eMakler.
 • Nie jesteś jeszcze naszym Klientem?

 • DM mBanku  nie pobiera prowizji od zapisu.
 • Nierozliczone należności nie mogą stanowić formy pokrycia Ceny Emisyjnej za Obligacje.
 • Zapis na Obligacje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składającą od dnia dokonania zapisu przez okres do zapisania tych Obligacji na rachunku papierów wartościowych z wyjątkiem przypadków opisanych w Prospekcie Emisyjnym.
 • Inwestor może złożyć pojedynczy minimalny zapis na 1 Obligację i nie więcej niż 2 000 000 Obligacji.
 • Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Obligacje. Liczba Obligacji na jakie inwestor złoży pojedyńczy zapis nie może być większa niżmaksymalna liczba oferowanych Obligacji.
 • Czynności związane z dokonywaniem zapisów na Obligacje mogą być wykonywane przez pełnomocnika.
 • Zapisy przyjmowane są przez serwis transakcyjny, telefonicznie oraz w Punktach Usług Maklerskich

 Jeśli jesteś klientem usługi maklerskiej mBanku (eMaklera) dyspozycję zapisu na akcje składasz poprzez zlecenie w serwisie transakcyjnym mBanku, wybierając opcję "Oferta publiczna" zgodnie z poniższą ścieżką:

Logowanie do serwisu transakcyjnego --> Moje Finanse> "Inwestycje" --> "Giełda" --> zakładka w lewym menu "Oferta publiczna"--> PKN ORLEN S.A. - obligacje

W momencie składania dyspozycji zapisu na rachunku powiązanym z usługa maklerską muszą być środki na pokrycie wartości zapisu.