Akcje

Transakcje pakietowe na akcje notowane na giełdzie mogą być zawierane pod warunkiem łącznego spełnienia wymogu minimalnej wartości pakietu będącego przedmiotem transakcji oraz zachowania ograniczenia maksymalnego odchylenia kursu transakcji.

 

Minimalna wartość transakcji pakietowej okreslona jest w stosownej uchwale Zarządu Giełdy (Uchwała nr 195/2019 z 20.03.2019 r. i Uchwała nr 196/2019 z 20.03.2019 r.). Dla akcji nie ujętych w Uchwale, do czasu wydania kolejnej uchwały, stosuje się wartości wynikające z Regulaminu Giełdy:

  • w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu WIG20 minimalna wartość transakcji pakietowej nie może być mniejsza niż 2 000 000 zł.
  • w przypadku akcji wchodzących w skład indeksu mWIG40 minimalna wartość transakcji pakietowej nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł.
  • w przypadku pozostałych akcji minimalna wartość transakcji pakietowej nie może być mniejsza niż 250 000 zł.

 

Wymagania względem kursu transakcji pakietowej:

Transakcje zawierane w godzinach  8.30-17.05:
Różnica między kursem transakcji, a ostatnim kursem danego instrumentu nie może być wyższa niż 10%.

Transakcje zawierane w godzinach  17.05-17.20:
Różnica między kursem transakcji, a kursem odniesienia danego instrumentu - równym średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji z ostatniej sesji giełdowej ważonej obrotami (VWAP) - nie może być wyższa niż 40%.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Giełdy może wyrazić zgodę na transakcje niespełniające tych warunków.

Rozliczenie transakcji pakietowych:
Termin rozliczenia transakcji pakietowych nie może być dłuższy niż 30 dni.