Spółki niepubliczne

Oferta dla emitentów papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym:

W zakresie usług dla spółek – emitentów papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oferujemy kompleksową obsługę obejmującą m.in.:

- przechowywanie akcji (zbiorowych odcinków akcji) w depozycie Domu Maklerskiego mBanku;
- ewidencję obrotu akcjami;
- prowadzenie rejestru akcjonariuszy, oraz księgi akcyjnej posiadaczy akcji imiennych;
- pośrednictwo w transakcjach akcjami przechowywanymi w depozycie;
- obsługę realizacji praw akcjonariuszy, w tym wypłaty dywidendy;
- blokady akcji, w szczególności w związku z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy;
- organizację nowych emisji akcji i obligacji.

Oferta dla podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji dla akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym:

Dom Maklerski mBanku oferuje możliwość pośrednictwa w zawarciu transakcji akcjami nie notowanymi na rynku regulowanym (posiadającymi formę materialną). Zawarcie transakcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku następuje na podstawie umów podpisanych przez każdą ze stron transakcji.

Pośrednictwo firmy inwestycyjnej podlegającej nadzorowi KNF pozwala na sprawne przeprowadzenie transakcji przy wysokim poziomie bezpieczeństwa dla stron transakcji. Zarówno przeniesienie własności papierów wartościowych jak i rozliczenie pieniężne transakcji następuje za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku.

Według obecnie obowiązujących regulacji tego typu transakcje zawarte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych

Oferta otwarcie i prowadzenia rachunku dla spółek zagranicznych (Cypr, Luxemburg, Słowacja etc.)

Oprócz obsługi krajowych osób prawnych Dom Maklerski mBanku posiada duże doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi. Lata praktyki dobrze obrazują liczby: prowadzimy ponad 4.500 tys. rachunków firmowych, z czego ponad 800 to rachunki zagranicznych osób prawnych.

Do otwarcia rachunku wymagane jest zazwyczaj (spółki cypryjskie, słowackie, luksemburskie…) stosowne pełnomocnictwo oraz trzy certyfikaty:

- dyrektorów
- inkorporacji
- siedziby

Opcjonalnie można dostarczyć certyfikat rezydencji, co ułatwi rozliczenia podatkowe. Oczywiście wszystkie dokument powinny być apostillowane, a pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich dyrektorów (w przypadku, gdy dyrektorem jest osoba prawna, wymagany jest identyczny komplet dokumentów również dla tej spółki).

Dla ułatwienia całego procesu otwarcia rachunku oraz dalszej obsługi do każdej spółki cypryjskiej dedykowany jest „Prywatny Makler”.