Spółki niepubliczne

Oferta dla emitentów papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym:

W zakresie usług dla spółek – emitentów papierów wartościowych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oferujemy kompleksową obsługę obejmującą m.in.:

- przechowywanie akcji (zbiorowych odcinków akcji) w depozycie Biura Maklerskiego mBanku;
- ewidencję obrotu akcjami;
- prowadzenie rejestru akcjonariuszy, oraz księgi akcyjnej posiadaczy akcji imiennych;
- pośrednictwo w transakcjach akcjami przechowywanymi w depozycie;
- obsługę realizacji praw akcjonariuszy, w tym wypłaty dywidendy;
- blokady akcji, w szczególności w związku z Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy

Oferta dla podmiotów zainteresowanych zawarciem transakcji dla akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym:

Biuro Maklerskie mBanku oferuje możliwość pośrednictwa w zawarciu transakcji akcjami nie notowanymi na rynku regulowanym (posiadającymi formę materialną). Zawarcie transakcji za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBanku następuje na podstawie umów podpisanych przez każdą ze stron transakcji.

Pośrednictwo firmy inwestycyjnej podlegającej nadzorowi KNF pozwala na sprawne przeprowadzenie transakcji przy wysokim poziomie bezpieczeństwa dla stron transakcji. Zarówno przeniesienie własności papierów wartościowych jak i rozliczenie pieniężne transakcji następuje za pośrednictwem Biura Maklerskiego mBanku.

Według obecnie obowiązujących regulacji tego typu transakcje zawarte za pośrednictwem firmy inwestycyjnej zwolnione są z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kontakt: 22 697 48 59/60, mbm@mbank.pl.