Regulaminy i regulacje dla Klientów mBanku

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 9 listopada 2016 roku, poz. 1823), informujemy Klientów będących konsumentami, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich („podmiotami uprawnionymi” w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy) właściwymi dla mBanku S.A. – Dom Maklerskiego są:

 

Systemy wykonania zleceń

Dom Maklerski mBanku S.A. zobowiązany jest do opublikowania informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń na postawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016r. uzupełniającego dyrektywę parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń dla pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonywanych zleceń klientów dla każdej kategorii instrumentów finansowych, wskazanych w regulacjach.

 

Szczególne zasady przyjmowania zleceń

Uprzejmie informujemy, iż Dom Maklerski mBanku, zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mającymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego, wprowadził szczególne zasady przyjmowania niektórych zleceń. Zgodnie z tymi zasadami Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje za pośrednictwem internetowego serwisu eMAKLER dyspozycji dotyczących:

a) zleceń na rynek kasowy, których wartość przekracza 5 mln zł.

b) zleceń na rynek terminowy, których wolumen przekracza 500 sztuk.

c) zleceń kupna papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest większy o:

  • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
  • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
  • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

d) zleceń sprzedaży papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest mniejszy o:

  • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
  • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
  • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

 

Zlecenia o powyższych parametrach mogą być składane przez Klientów w drodze dyspozycji telefonicznych za pośrednictwem mLinii.
Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje zleceń na certyfikaty strukturyzowane oraz warranty bez limitu ceny, tj. zleceń PKC i PCR. Złożenie zlecenia przekraczającego maksymalną wartość lub wolumen, o którym mowa w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w  „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3. oznacza jednocześnie zgodę składającego zlecenie na dodatkowe jego potwierdzenie przez Dom Maklerski mBanku wymagane zgodnie z zapisami „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3.

Informujemy, że Dom Maklerski mBanku działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla Klientów mBanku (§ 14 pkt.3) określa szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji:

  • żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych - przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku do drugiego dnia poprzedzającego (D-2) ostateczny termin złożenia żądania wykupu wynikający z Prospektu Emisyjnego lub komunikatu wydanego na podstawie Prospektu danego certyfikatu,
  • zgłoszenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ,
  • dyspozycja blokady i zlecenie sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie - przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin na dokonanie blokady akcji i złożenia zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie zawarty w treści wezwania.

 

Dom Maklerski mBanku nie przyjmuje zleceń na notowane na GPW akcje, do obrotu którymi stosuje się ograniczenia wynikające z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych (akcje należące do klasy notowań, o której mowa w § 71 pkt 5 lub § 72 ust. 1a Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP).