Regulaminy i regulacje dla Klientów mBanku

Od 20 listopada 2020 r. nowy adres siedziby mBanku i adres korespondencyjny Biura maklerskiego mBanku to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Nazwa Dom Maklerski mBanku (mDM) oznacza używaną do 31 grudnia 2019 r. nazwę handlową wyodrębnionej jednostki organizacyjnej mBanku S.A. - Biura Maklerskiego (BM).

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 9 listopada 2016 roku, poz. 1823), informujemy Klientów będących konsumentami, że podmiotami uprawnionymi do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich („podmiotami uprawnionymi” w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy) właściwymi dla Biura Maklerskiego mBanku są:

 

Systemy wykonania zleceń

Biuro Maklerskie mBanku zobowiązane jest do opublikowania informacji na temat pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń na postawie Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576 z dnia 8 czerwca 2016r. uzupełniającego dyrektywę parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących podawania co roku do wiadomości publicznej przez firmy inwestycyjne informacji o tożsamości systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń dla pięciu najlepszych pod względem wolumenu obrotu systemów wykonywania zleceń w odniesieniu do wszystkich wykonywanych zleceń klientów dla każdej kategorii instrumentów finansowych, wskazanych w regulacjach.

 

Szczególne zasady przyjmowania zleceń

Uprzejmie informujemy, iż Biuro Maklerskie mBanku, zgodnie z zaleceniami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mającymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa obrotu giełdowego, wprowadziło szczególne zasady przyjmowania niektórych zleceń. Zgodnie z tymi zasadami Biuro Maklerskie mBanku nie przyjmuje za pośrednictwem internetowego serwisu eMAKLER dyspozycji dotyczących:

a) zleceń na rynek kasowy, których wartość przekracza 5 mln zł.

b) zleceń na rynek terminowy, których wolumen przekracza 500 sztuk.

c) zleceń kupna papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest większy o:

  • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
  • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
  • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

d) zleceń sprzedaży papierów wartościowych na rynku kasowym, których limit ceny w zleceniu jest mniejszy o:

  • 40 % w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji,
  • 80% w stosunku do kursu ostatniej transakcji (lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla akcji rynku NewConnect,
  • 15% w stosunku do kursu ostatniej transakcji ( lub do ceny zamknięcia, gdy na danym papierze wartościowym nie została zawarta żadna transakcja na danej sesji giełdowej) dla obligacji.

 

Zlecenia o powyższych parametrach mogą być składane przez Klientów w drodze dyspozycji telefonicznych za pośrednictwem mLinii.
Biuro Maklerskie mBanku nie przyjmuje zleceń na certyfikaty strukturyzowane oraz warranty bez limitu ceny, tj. zleceń PKC i PCR. Złożenie zlecenia przekraczającego maksymalną wartość lub wolumen, o którym mowa w „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w  „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3. oznacza jednocześnie zgodę składającego zlecenie na dodatkowe jego potwierdzenie przez Biuro Maklerskie mBanku wymagane zgodnie z zapisami „Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP” - Dział IV, § 14, ust. 2 i 3 oraz w „Załączniku nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu” - §27 ust. 2 i 3.

Informujemy, że Biuro Maklerskie mBanku działając na podstawie Regulaminu świadczenia usług maklerskich dla Klientów mBanku (§ 14 pkt.3) określa szczególne warunki przyjmowania niektórych zleceń i dyspozycji:

  • żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych - przyjmowane są przez Biuro Maklerskie mBanku do drugiego dnia poprzedzającego (D-2) ostateczny termin złożenia żądania wykupu wynikający z Prospektu Emisyjnego lub komunikatu wydanego na podstawie Prospektu danego certyfikatu,
  • zgłoszenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - przyjmowane są przez Biuro Maklerskie mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ,
  • dyspozycja blokady i zlecenie sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie - przyjmowane są przez Biuro Maklerskie mBanku do dnia poprzedzającego (D-1) ostateczny termin na dokonanie blokady akcji i złożenia zlecenia sprzedaży w odpowiedzi na wezwanie zawarty w treści wezwania.

 

Biuro Maklerskie mBanku nie przyjmuje zleceń na notowane na GPW akcje, do obrotu którymi stosuje się ograniczenia wynikające z przepisów amerykańskiego prawa papierów wartościowych (akcje należące do klasy notowań, o której mowa w § 71 pkt 5 lub § 72 ust. 1a Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP).

 

Szczególne zasady wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych

Informujemy, że z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów prawa, usługa wykonywania zleceń na rynkach zagranicznych nie jest dostępna dla klientów:

- posiadających miejsce zamieszkania / siedzibę w Belgii,
- osób fizycznych będących obywatelami USA / amerykańskimi rezydentami podatkowymi (zgodnie z amerykańskim kodeksem podatkowym*),
- osób prawnych, których krajem rezydencji podatkowej, lub miejscem rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego jest USA.

 

*Definicja podatnika USA powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

1)   posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);

2)   uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);

3)   dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;

4)   przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:

1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.