Znamy już zwycięzców Parkiet Challenge 2011

Ogłoszono wyniki Mistrzostw Polski Inwestorów, organizowanych co roku przez Gazetę Giełdy Parkiet, których partnerem strategicznym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku. W tegorocznym konkursie aktywny udział wzięło blisko 700 osób.

 

- Mistrzostwa Polski Inwestorów to bardzo dobry sposób popularyzowania inwestycji w instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie. Cieszymy się, że jesteśmy stałym partnerem tego przedsięwzięcia i gratulujemy tegorocznym laureatom – powiedział Jarosław Kowalczuk, prezes Domu Inwestycyjnego BRE Banku.

 

Konkurs odbywa się od sześciu lat. Ry­wa­li­za­cja dotyczy dwóch ka­te­go­rii: ak­cji oraz kon­trak­tów termino­wych na WIG20. Zawodnicy obracają własnymi pieniędzmi, kwota startowa to 10 tys. zł. Zawierane są prawdziwe transakcje na GPW. Do VI edycji Konkursu  zarejestrowało się 765 osób.
– Te­go­rocz­na edy­cja Parkiet Challenge przy­cią­gnę­ła większą liczbę gra­czy niż w la­tach ubie­głych. Zainteresowanie rynkiem rośnie – powiedział Ma­ciej Lu­bicz-Li­sow­ski, ma­kler DI BRE Ban­ku. – W tym roku sytuacja na rynku nie pozwalała graczom na osiągnięcie spektakularnych wyników. Nie zmienia to faktu, że laureaci w kategorii akcje osiągnęli zdecydowanie lepsze wyniki niż podstawowe indeksy w tym czasie – dodaje.

 

15 proc. wszystkich uczestników stanowiły kobiety. Jednak wśród  25 najlepszych zawodników w rankingach głównych znalazło się ich 12, a więc prawie połowa. Największą grupę regionalną stanowili gracze z Warszawy – około 15 proc, ale wśród 20 laureatów aż 3 miejsca zajęły osoby z Białegostoku, a tylko 2 miejsca osoby z Warszawy.

 

Mistrzem Polski Inwestorów w kategorii kontrakty został Ra­fał Ki­sie­lew­ski z Bia­łe­go­sto­ku (pseu­do­nim Bar­tosz) osiągając wynik 635 proc. Agniesz­ka Ko­ła­czek z Ło­dzi (pseu­do­nim Va­nes­sa Ata­lan­ta), któ­ra za­ję­ła dru­gą po­zy­cję, uzy­ska­ła 279,5 – proc. stopę zwrotu, na­to­miast brązowy medalista Mar­cin Osóch ze Sta­re­go Czar­no­wa (pseu­do­nim Su­per­mar­cin) za­ro­bił na kon­trak­tach 266,9 proc. Mistrzynią Polski Inwestorów w kategorii akcje została Edy­ta Ży­ła z Ma­rek (pseu­do­nim Mar­cyś) z wynikiem 36 proc. Na dru­gim miej­scu na po­dium zna­lazł się Bar­tosz Szpu­nar z Rzeszowa (pseu­do­nim Pau­lo), któ­ry za­ro­bił 33,1 proc. a na trze­cim Pa­weł Adam­czak z Po­zna­nia (pseu­do­nim Pe­tit Jo­uer), któ­ry uzy­skał 33,08 proc.

 

Lau­re­aci trzech pierw­szych miejsc w obu ka­te­go­riach otrzy­ma­ją sa­mo­cho­dy: Maz­dę 6 w wer­sji sport, Volks­wa­ge­na Golfa i Volks­wa­ge­na Po­lo. In­we­sto­rzy zaj­mu­ją­cy w ran­kin­gach po­zy­cję od 4 do 10 zostaną na­gro­dze­ni – vo­uche­ra­mi na wy­ciecz­ki lub wi­zy­tę w sa­lo­nie SPA. Li­de­rzy ze­sta­wień za da­ny mie­siąc wy­gry­wa­li no­te­bo­oki.

 

Jak co roku partnerem strategicznym i organizacyjnym Mistrzostw Polski Inwestorów był Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Partnerami byli również mBank oraz Multibank.